ZEPTER
  
Pasūtīt prezentāciju
 
Jūs esat: GALVENĀ / Pasūtīt prezentāciju
Teksta izmērs | A | A | A

Pasūtīt Zepter produktu prezentāciju

Vārds *:
Uzvārds *:
Pilsēta *:
Pasta indekss:
Iela:
Tālrunis*:
 
Mobilais tālrunis *:
 
E-pasts *:
Valsts *:
Brends:
 
Izvēlos sekojošu Zepter produktu prezentāciju *:


Lūdzu, izlasiet zemāk sniegtos noteikumus un ievietojiet atzīmi apstiprinājuma lodziņā.

Datu aizsardzības atruna

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zepter International Baltic”, reģ. Nr. 40003262201, juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33, LV-1010 ar šo apliecina, ka informācija/ personas dati, Jūsu sniegtie personas dati, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek uzglabāti un apstrādi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).
Lūdzu ņemiet vērā, ka Jums ir visas datu subjektam ar VDAR piešķirtās tiesības. Tās ietver, bet neaprobežojas ar Jūsu tiesībām iegūt un piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi, pieprasīt personas datu dzēšanu, pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tirgvedības nolūkos, saņemt Jūsu sniegtos personas datus mašīnlasāmā formātā un tos nosūtīt citam datu pārzinim. Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu (noformējot rakstveidā) Jūsu personas datu apstrādei, kā arī tiesības tikt aizmirstam.


Ievadiet drošības kodu *:
 Security code
*) Ar *) apzīmētos lodziņus jāaizpilda obligāti